Apex Kalmar IF

Årsmöte – söndag 26 september!

Kallelse till Apex årsmöte!

Alla medlemmar är välkomna!

Datum: 2021-09-26
Tid: kl. 15.00
Plats: Träningslokalen, Fabriksgatan 29

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Mötets utlysande
4. Val av mötesordförande
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
7.. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020
8. Styrelsens årsberättelse
9. Revisorernas årsberättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
11. Fastställande av medlemsavgifter
12. Styrelsens förslag till budget för 2022
13. Behandling av inkomna motioner
14. Val av styrelseledamöter
15. Val av revisorer
16. Val av valberedning
17. Beslut om teckningsrätt samt firmatecknare
18. Övriga frågor
19. Mötet avslutas